Brixel

Stone Mason, Glanshammar

"Stonemason" 1977, Ekeberg marble, 2.7 m, Glanshammar